วาระงาน 11 ตุลาคม-นายกฯบินประชุมอาเซียน ที่บาหลี

9

เวลา 08.30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เพื่อเข้าร่วมการประชุม ASEAN Leaders’ Gathering ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เวลา 09.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) บรรยายหลักสูตรผู้พิพากษาประจำศาล ในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประเทศ” ณ ห้องประชุม 2 ศาลฎีกา ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เวลา 09.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 10.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เวลา 13.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 00.05 น. นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ