ครม.ตั้ง จารุวรรณ เฮงตระกูล เป็นเลขากฤษฎีกา พร้อม 5 ขรก.กระทรวงศึกษาฯ

9

ตามคาด ครม.ตั้ง จารุวรรณ เฮงตระกูล ขึ้นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการจำนวน 5 ราย

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติแต่งตั้ง น.ส.จารุวรรณ เฮงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทนนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.2561 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เสนอแต่งตั้งน.ส.สุลักขณา ธรรมานุสติ ที่ปรึกษาระบบราชการ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการก.พ. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน

พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวต่อว่า ครม.ยังมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการจำนวน 5 ราย คือ

1.นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2.นายอำนาจ วิชายานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงฯ

3.น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4.นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

และ 5.นายณรงค์ แผ้วพลสง ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค15(เชียงใหม่) ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน