“บิ๊กฉัตร” เห็นชอบนำร่องซื้อ-สำรองวัคซีนรูปแบบใหม่

Blog Single

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ ทั้ง 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 โครงการนำร่องการบูรณาการการบริหารจัดการวัคซีนรูปแบบใหม่ โดยการจัดทำโครงการนำร่องการบูรณาการบริหารจัดการการจัดซื้อและสำรองวัคซีน เพื่อให้ประเทศไทยมีวัคซีนใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีการระบาด ซึ่งจะทำให้มีความมั่นคงทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

โดยได้คัดเลือกวัคซีนพื้นฐาน 3 ชนิด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดแคลน ได้แก่ (1) วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) (2) วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) และ (3) วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ซึ่งจะแต่งตั้งคณะทำงานติดตามกำกับและประเมินผล ที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และให้เริ่มดำเนินการบูรณาการจัดซื้อวัคซีนได้ในปีงบประมาณ 2562

ส่วนประเด็นที่ 2 การนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2 ชนิด สำหรับใช้ในเด็กทั่วประเทศ คือ วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ ภายในปีงบประมาณ 2562 และวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงโรต้า ภายในปีงบประมาณ 2563

*****************