คนกรุงเฮ!รมว.สธ.ไฟเขียวตั้ง“กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.”

Blog Single

ชาว กทม.เฮ “หมอปิยะสกล” ลงนามประกาศจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.” แล้ว เริ่มต้นปี 60นี้ สนับสนุน กทม.รุกงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การรักษาปฐมภูมิ และดูแลผู้สูงอายุ เผยบริหารรูปแบบ คกก. มีผู้ว่า กทม.เป็นประธาน     

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 8กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมา ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักกประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561ซึ่งจะส่งผลให้มีการจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร” (กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.) ในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

 ทั้งนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม. ตามประกาศฉบับนี้จะบริหารโดย “คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร” มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน และประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสำนักภายใต้สังกัด กทม.ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานดำเนินงานและบริหารจัดการตามแผนและการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.

 “ภายหลังการประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ในพื้นที่เขต กทม.จะมีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.ขึ้น งบประมาณส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อัตรา 45 บาทต่อประชากร ซึ่งในปี 2561 จะมีงบจัดสรรงบเข้ากองทุนฯ จำนวน 360,087,750 บาท จากจำนวนประชากร กทม. 8,001,950 คน และอีกส่วนหนึ่ง กทม.ร่วมสมทบในอันตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการดำเนินงานจะมีรูปแบบเดียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งมี อบต.และเทศบาลใน 76 จังหวัด เข้าร่วมดำเนินงานตั้งแต่ปี 2549 ช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพชาวบ้านในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล และเชื่อว่าการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.นี้ จะยังประโยชน์ด้านสุขภาพให้กับคนชาว กทม.เช่นกัน นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือทำงานเชิงรุกด้านสุขภาพระหว่าง กทม. สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” เลขาธิการ สปสช. กล่าว