พม. ชูคนต้นแบบแห่งการแบ่งปัน รางวัล“ประชาบดี”

Blog Single

 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงการจัดงานประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น  กล่าวว่า ด้วยเหตุที่ว่าสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคนในสังคมมีความหลากหลาย รวมทั้งคนมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่า และคนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆ ในสังคม แต่ยังมีจิตใจที่เข้มแข็ง สู้ชีวิต และมีความมุมานะ พยายามในการเอาชนะความทุกข์ยากเดือดร้อน  อีกทั้งเห็นถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม อันควรค่าแก่การยกย่อง ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส. ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มคนดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น  เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ไม่ย่อท้อที่ประกอบคุณงามความดี ด้วยการดูแลช่วยเหลือสังคม  และส่งเสริมเจตคติบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรี ของผู้ด้อยโอกาส โดยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก บุคคล องค์กร สื่อ และบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550จนถึงปัจจุบัน

โดยในปี 2559ที่ผ่านมา กระทรวง พม. มีการมอบรางวัล “ประชาบดี” เพียง 4ประเภท แต่ในปี 2560  มีการมอบรางวัลเพิ่มอีก 1ประเภท ให้กับผู้ที่ทำงานร่วมกับกระทรวง พม. อย่างต่อเนื่อง รวมเป็น 5ประเภท มี 60รางวัล ได้แก่    1. ประเภทบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 12คน เช่น พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  2. ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 7องค์กร เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท    3. ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 17รายการ เช่น รายการ  76จังหวัด ตามหาคนดี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5)  4. ประเภทบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 17คน เช่น นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ ซึ่งให้บริการรถแท็กซี่ที่ได้รับบริจาคในการรับ-ส่ง ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากไปยังโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 22ปี และ 5. รางวัลเกียรติยศ บุคคลที่เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมและมีผลงานโดดเด่นสนับสนุนภารกิจของ พส. อย่างต่อเนื่อง จำนวน 7คน เช่น นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เป็นต้น