ก.เกษตรแจกพันธุ์พืชช่วยชาวบ้านพื้นที่น้ำท่วม

Blog Single

กรมวิชาการเกษตร ลงช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมผักไห่ อยุธยา มอบพันธุ์พืช ช่อมเครื่องจักรกลเกษตรและมอบถุงยังชีพเกษตรกรถูกน้ำท่วม5เดือนเศษ

นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร แล ะนายปัญญา พุกสุ่นผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาทและศูนย์เครือข่าย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ มอบกล้าไม้ และเมล็ดพันธุ์ผัก ใน “โครงการเกษตรอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด”  ที่วัดท่าดินแดง หมู่ที่ 2 และศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 75 ครัวเรือน โดยประกอบด้วยกิจกรรมการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน การซ่อมแซมเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร การให้คำปรึกษาการฟื้นฟูการประกอบอาชีพด้านการเกษตรหลังน้ำลด รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุการเกษตร และอื่นๆ อาทิ เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว และกิ่งพันธุ์ไม้ผล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ให้สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว